IMPORT – jak przywieźć towar z zagranicy.

 

Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

 

Import  – zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce importem można określić zakup towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej.

 

Podstawowe dokumenty do odprawy przywozowej :

 

 1. numer EORI
 2. faktura ,  która musi zawierać:
 • nazwę sprzedającego i kupującego,
 • numer faktury i datę,
 • dane dotyczące towaru tj. nazwę towaru – liczbę sztuk i opakowań,
 • wagę brutto, netto,
 • wartość towaru i walutę,
 • warunki dostawy – wg. Incoterms (określają one reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy w handlu międzynarodowym)

 

 1. faktura za transport – w przypadku gdy transport nie jest wliczony w cenę towaru
 2. certyfikaty jakości
 3. świadectwa pochodzenia

 

W przypadku importu niezbędne będzie opłacenie zadeklarowanych należności

przywozowych czyli podatku VAT, akcyzy, cła.

Nasi Klienci mogą skorzystać z Zabezpieczenia Generalnego, co w praktyce oznacza, że w momencie odprawy towaru nie muszą fizycznie wpłacać  należności, ale rozliczają się z naszą Agencją w ciągu najbliższych 6 dni. Możliwość ta bardzo przyspiesza i ułatwia odprawę celną importową i natychmiast otrzymujesz komunikat kończący odpawę celną PZC i towar może odjechać do rozładunku.

A jeśli nie korzystasz z Zabezpieczenia Generalnego, musisz dostarczyć fizycznie potwierdzenie dokonania przelewu należności celnych w banku i często na komunikat PZC trzeba wtedy czekać 1-2 dni.

Istnieje również możliwość dokonania importu w procedurze uproszczonej z odroczoną płatnością VAT- u  co wynika z zastosowania art. 33 a ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku z tytułu importu w formie deklaracji podatkowej co oznacza, że fizycznie w chwili importu podatek VAT nie jest ani płacony, ani zabezpieczany.

 

Warunkiem dokonania odprawy celnej importowej za pośrednictwem naszej agencji celnej jest złożenia stosownego upoważnienia  oraz podpisanie umowy o współpracę oraz zasad korzystania z Zabezpieczenia generalnego.

 

 

Komplet dokumentów po odprawie celnej dostarcz do swojego biura księgowego.