Jeżeli chcesz pracować jako Agent Celny

musisz postarać się o Wpis na listę agentów celnych .

Podstawowy  sposób to ukończone studia, które obejmują wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, a w szczególności prawa celnego .
Może to być też 2-letnia szkoła policealna lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach celnych, np. staż.

EGZAMINÓW JUŻ NIE MA W OGÓLE 

Dodatkowo musisz spełniać następujące warunki:

 1. mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów
  gospodarczych;
 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności
  dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
  wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 4. wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

W celu uzyskania wpisu na listę agentów celnych, należy złożyć pisemny wniosek do
Dyrektora Izby Celnej w Warszawie zawierający:

1)imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;
3)numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer        paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

Do wniosku o wpis na listę agentów celnych należy dołączyć:

 1. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę
  ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk
  ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z
  zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz
  suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika
  podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni – o ile zostały wydane,
  albo
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
 • dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;

 

 1. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za
  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
  obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w
  oryginale sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysłać na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawi

ul. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

 

Powodzenia!

Zapraszamy do współpracy!

Zawsze warto nas zapytać  – czy możemy przyjąć Cię na staż. 🙂